Deadliest Cult Stories Of All Time

One comment

  1. تا زمانی که شما بخواهید هستند گروه ها،مذهب ها،فرقه ها،رهبر هاکه شما را فریب دهد و زمانی که تصمیم گرفتید که نمی خواهید فریب بخورید ،هیچ نیرویی و تفکری قادر به فریب شما نخواهد بود،انتخاب با شماست