Some photos of Halloween Parties in Capital

 Halloween or Hallowe’en (a contraction of All Hallows’ Evening), also known as Allhalloween, All Hallows’ Eve, or All Saints’ Eve, is a celebration observed in a number of countries on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All Hallows’ Day.

snap292789

6 comments

  1. لعنت خدا بر آن کسانیکه دانسته و یا ندانسته این مراسم شیطانپرستی را در ایران اسلامی متداول کردند این روز چیزی نیست مگر ثابت کردن قدرت شیطان رجیم در مقابل یکتاپرستان… چرا ملت فهیم ایران از خود سوال نمیکنند چطور شد که آلوده به فروش و تبلیغ برای این مراسم جن پرستی و شیطانپرستی شده اند …عزیزان این سنت از طرف صهیونیستها کابالایی و لوسیفرپرست که همان (شیطان معلون لعنت اللّه علیه)باشد بدعت گذاشته شده است و هدفشان از این تجمهات چیزیی نیست مگر به رخ کشیدن و تعداد بیشمار شیطانپرستان در سراسر دنیا بر علیه یکتاپرستان به خداوند یگانه سبحان میباشد…بنظر خیلی ها این جشنی است بسیار جالب و دورهمی که ظاهراً بخاطر متنوع بودنش مورد توجه کوچک و بزرگ هم میباشد…ولی هدف پلید برگزارکنندگان این جشنها در پشت صحنه در واقع شستشو دادن مغزهای ملتها بر ضد ادیانهای الهی میباشد و در رأس تمام این ضدیتها کسی نیست مگر خود شیطان پلید و ملعون که در دنیای نا امیدی و تاریک و جهنمیش دنبال خرید وقت است تا بلکه بتواند آمدن حضرت آقا امام زمان(ع)و آقا حضرت عیسی(ع) را با منحرف کردن آندسته از مردم ساده و بیچاره که از دست برقضا مستضعف فکری هم هستند را با همین برنامهای خرافه پرستی بتعویق بیانادازد ولی شیطان ملعون نانجیب بهتر از هر کس دیگری اینرا میداند که با فوُت نمیتوان نور جّل و جلالَ خداوند عزووجّل را خاموش کرد و یا با یارگیری شیطانکهای اینچنینی از مجازات الهی گریخت و یا رسیدن روز رستاخیز را به عقب انداخت…دیر یا زود حق بر باطل پیروز است شک نکنید. انشاالّله …اگر هم صحبتهای حقیر بنظرتان مزحک و بیسوادانه است قبل از خندیدن و اظهار نظر عجولانه سری به قبرستانهای محلی خود بزنید تا بفهمید تعداد بیشمارآنها هم حقیت و قدرت خداوند عالم را کتمان میکرده اند ولی الان استخانهایشان زیر خاک و قدمهای شما بروی آنهاست…

  2. in answering Farhad,

    Please buzz off!!! Wake up and get a life!!

  3. خدا خودش شیطان مهربان رو حفظ کنه 🙂